Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

bezsenna
bezsenna
2977 ab5a
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viapamieciodlegle pamieciodlegle
bezsenna
0252 486c 500
bezsenna
bezsenna
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viapamieciodlegle pamieciodlegle
bezsenna

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaseeyousoon seeyousoon
bezsenna
(...)to interesujące wiedzieć wszystko o ludziach...(...)Rzecz jasna, nie chodzi o to, kim są i co robią, tylko co czują i myślą.
— Agatha Christie – Trzy ślepe myszki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
bezsenna
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaanecianow anecianow
bezsenna
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
bezsenna
1894 854f
Reposted fromsoSad soSad viaczoo czoo
bezsenna
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viaczoo czoo
bezsenna
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
bezsenna
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawerterowska werterowska
bezsenna
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viabezimienna23 bezimienna23
bezsenna
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
bezsenna
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viasilence89 silence89
bezsenna
7724 c09b 500
Reposted fromkurorori kurorori viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl