Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

bezsenna
3954 3421
Reposted fromClary Clary viaanecianow anecianow
bezsenna
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
bezsenna
6263 11ed
bezsenna
interpretuj mnie jak chcesz.
Reposted fromperseweracje perseweracje viaanecianow anecianow
bezsenna
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow
bezsenna
bezsenna
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaczoo czoo
bezsenna
0070 0787
bezsenna
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
bezsenna
7989 9699 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viasilence89 silence89
bezsenna
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
bezsenna
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaseeyousoon seeyousoon
bezsenna
4359 d065
Reposted fromwaste waste viasilence89 silence89
bezsenna
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
2936 82e4
Reposted fromerial erial viasilence89 silence89
bezsenna
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89
bezsenna
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRozaa Rozaa
bezsenna
Nie przywiązuj się do wyobrażenia, jakie masz o ludziach-i tak cię rozczarują.


— Ursula Steinbrinker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl