Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

bezsenna
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
bezsenna
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viavivre1 vivre1
bezsenna
8651 dc02 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viavivre1 vivre1
bezsenna
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viatysiace-mysli tysiace-mysli
bezsenna
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
1212 df38 500

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viaSkydelan Skydelan
bezsenna
5444 e476 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
bezsenna
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
bezsenna
bezsenna
Reposted fromFlau Flau viaczoo czoo
bezsenna
bezsenna
6224 0724
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanecianow anecianow
bezsenna
bezsenna

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

bezsenna
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viashibouk shibouk
bezsenna
bezsenna
bezsenna
8425 6250
bezsenna
Czas pomaga. Dziś podchodzę do pewnych spraw z większym dystansem. Na wiele rzeczy patrzę z totalnie innej perspektywy. Enigmatyczność świata pozostawiam nienaruszoną, bo i tak wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie. Życie to niezwykły dar. Ciężki chwilami do udźwignięcia, ale warty wysiłku. Szacunek. Miłość. Radość. Wdzięczność. Zdrowie. Życzliwość. Spokój. Wszystko idzie ku dobremu.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl